Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1
w Orzeszu
Klucz do uczenia się™
Urząd Miasta Orzesze


orzel

AKTUALNOŚCI


2021.01.18

Rekrutacja

Drodzy Rodzice, niniejszym ogłaszamy rozpoczęcie naboru na nowy rok przedszkolny 2021/2022. Poniżej zamieszczamy dokumenty do do wglądu i pobrania.

Uchwała - rekrutacja do przedszkolaZobacz

Zarządzenie - rekrutacja do przedszkolaZobacz

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnychZobacz

Wniosek 2021.2022-2Pobierz

Oświadczenia 21-22Pobierz


2020.12.23

Deklaracja kontynuacji

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w celu kontynuacji pobytu dziecka na kolejny rok szkolny są zobowiązani do złożenia deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok 2021/2022

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI
4-8.01.2020

Dzień 8.01.2021r. będzie ostatnim dniem przyjmowania powyższej deklaracji.

Druki do pobrania w załączniku poniżej oraz w sekretariacie P1.

Deklaracja o kontynuacji 2021 Pobierz


2020.09.03

Drodzy Rodzice

Dziękując za Waszą wyrozumiałość zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi w naszym przedszkolu, w związku z pandemią, nowymi procedurami bezpieczeństwa jak i wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z 25 sierpnia 2020 r.

Procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola Zobacz

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 25 sierpnia 2020 r.Zobacz


2020.08.25

SZANOWNI RODZICE

Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Niestety jego rozpoczęcie odbędzie się w rygorze sanitarnym w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2.

Zwracam się z prośbą do wszystkich Rodziców o bezwzględne przestrzeganie zasad zachowania się podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

Prosimy o wyposażenie dzieci 5,6-cio letnich w piórniki z podstawowymi przyborami: kredki, ołówek, pędzel, klej, nożyczki. Piórnik musi być podpisany. Każde dziecko prosimy zaopatrzyć w dużą paczkę chusteczek higienicznych i jednorazowe ręczniki.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić wymaganej powierzchni dla 25 dzieci w grupach ogólnodostępnych, określonych w wytycznych epidemicznych GIS, które dopuszczają liczbę 25 dzieci w oddziale pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej powierzchni dla każdego dziecka: 16 m2 dla 5 dzieci i 2,5 m2 na każde kolejne dziecko przebywające w przedszkolu więcej niż 5 godzin dziennie - z uwagi na fakt wcześniejszej rekrutacji, w toku której do przedszkola przyjęto po 25 dzieci do grup ogólnodostępnych i po 20 do grup Integracyjnych.

PROSIMY O INFORMACJĘ W PRZYPADKU REZYGNACJI Z PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W RYGORZE SANITARNYM. Numer telefonu: 32 2215278

Niestety, nie możemy umożliwić Rodzicom dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola odprowadzenia dziecka do grupy. Dzieci te, tak jak wszystkie pozostałe, muszą pożegnać się z Rodzicem już przy drzwiach wejściowych.

PROSIMY ZAOPATRZYĆ DZIECI W PAPCIE, A W PRZYPADKU DZIECI NAJMŁODSZYCH W UBRANIA NA ZMIANĘ (dotyczy to także dzieci starszych, którym może przytrafić się mimowolne moczenie się). Rodzice proszeni są o odbiór karty do czytnika, rejestrującego pobyt dziecka w przedszkolu.

NIE ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI. WSZYSTKIE DOKUMENTY DO PODPISU OTRZYMAJĄ RODZICE W SEKRETARIACIE.

ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA GRUPOWE, NA KTÓRE ZAPRASZAMY JEDNEGO RODZICA W MASECZCE I BEZWZGLĘDNIE BEZ DZIECI. O terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani w pierwszych dniach września.

INFORMACJĘ O TYM, DO JAKIEJ GRUPY BĘDZIE CHODZIŁO DZIECKO, MOŻNA UZYSKAĆ POD PODANYM WYŻEJ NUMEREM TELEFONU LUB U WYCHOWAWCY Z POPRZEDNIEGO ROKU SZKOLNEGO.

Jesteśmy świadomi utrudnień, jakie czekają wszystkich od 1 września. Dyrektor odpowiadając za zdrowie i bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i pracowników apeluje więc o wyrozumiałość i BEZWZGLĘDNE DOSTOSOWANIE SIĘ DO PRZYJĘTYCH PROCEDUR.

Proszę pamiętać, że czas przyprowadzania dziecka jak i jego odbioru może trwać dosyć długo z uwagi na przywołane wyżej zasady, w tym zasadę zachowania dystansu społecznego i pojedynczego wchodzenia do przedszkola. Prosimy więc nie tylko o stosowanie się do obowiązku noszenia maseczki i dezynfekcji rąk, ale również o wyrozumiałość i przede wszystkim o zaplanowanie wystarczającego czasu, zwłaszcza przez osoby pracujące.

Aby usprawnić organizacyjnie proces przyprowadzania dziecka prosimy o przestrzeganie następujących godzin:

 1. DZIECI RODZICÓW PRACUJĄCYCH PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA W GODZINACH 6.00 – 8.00
 2. DZIECI RODZICÓW NIEPRACUJĄCYCH PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA OD 8.00

z poważaniem
Róża Bryłka – dyrektor przedszkola

Podstawowe zasady postępowania w rygorze sanitarnym - Pobierz

OŚWIADCZENIE RODZICA covid-19 - Pobierz


2020.06.10



2020.05.18

Zarządzenie Nr 10/ 2020 Dyrektora Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym Nr 1 w Orzeszu z dnia 14.05.2020 r.

w sprawie:

czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§1.

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu w okresie od dnia 18 maja 2020r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

...............Róża Bryłka...............
(podpis Dyrektora)


2020.05.18

Szanowni Rodzice,

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że Przedszkola, oddziały przedszkole w Szkołach Podstawowych oraz Miejski Żłobek będą otwarte od dnia 25 maja. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego liczba miejsc w tych placówkach będzie ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących. Rodzice, których dzieci będą korzystały z opieki przedszkolno - żłobkowej proszeni są o skontaktowanie się ze swoją placówką w celu pobrania i złożenia „wniosku o objęcie opieką dziecka przedszkolnego lub żłobkowego w czasie pandemii wirusa COVID-19” oraz zapoznania się z przyjętymi przez placówkę procedurami.

O wypracowanej organizacyjnie formie opieki dla uczniów szkół podstawowych zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i możliwości skorzystania z opieki świetlicowej dla uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych oraz konsultacjach uczniów przed egzaminami ósmoklasisty, zostaną Państwo poinformowani w przyszłym tygodniu.


2020.05.07

Szanowni Rodzice

W związku z koniecznością dostosowania placówek przedszkolnych do wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dyrektorzy przedszkoli oraz Szkół Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z terenu miasta Orzesze (na podstawie § 18 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2002 roku (Dz. U.z 2003 Nr 6 poz. 69 z póź. zm) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach) z dniem 5 maja br wydali Zarządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania tych jednostek systemu oświaty. Ograniczenie będzie obowiązywało od 6 maja do 17 maja włącznie. Termin ten w niektórych placówkach może ulec dalszemu wydłużeniu. Kontynuowana będzie edukacja z wykorzystaniem technik pracy na odległość (tzw. zdalna).

Aktualnie trwają prace organizacyjno – techniczne, mające na celu przygotowanie pomieszczeń zgodnie z wytycznymi GIS. W związku z ograniczeniem liczby miejsc w przedszkolu w przypadku jego ponownego uruchomienia (wytyczne GIS), Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko, zobowiązani będą do przestrzegania określonych procedur oraz do złożenia w sekretariatach dodatkowych dokumentów. Obecnie ich treść jest przygotowywana przez Wydział Edukacji we współpracy z Dyrektorami.

Szczegółowych informacji, od połowy przyszłego tygodnia, będą udzielali telefonicznie Dyrektorzy oraz pracownicy poszczególnych placówek.

Rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki we własnym zakresie (dziadkowie, starsze rodzeństwo, inne wspólnie zamieszkujące pełnoletnie osoby) lub nie mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, zachęcam wstępnie od 12 maja do kontaktu telefonicznego z placówką, do której uczęszcza dziecko (dostępne numery telefonów oraz godziny, w których będzie można kontaktować się z placówkami, zostaną podane na ich stronach internetowych). Uzyskacie tam Państwo pełną informację o etapie przygotowania placówki do wymogów GIS, przybliżonym terminie jej uruchomienia oraz dokumentach jakie trzeba będzie dostarczyć do placówki.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blaski


2020.05.07

Zarządzenie Nr 9/ 2020 Dyrektora Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym Nr 1 w Orzeszu z dnia 5.05.2020 r.>

w sprawie:

czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§1.

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu w okresie od dnia 6 maja 2020r. do dnia 17 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

….......................................
(podpis Dyrektora)


Oficjalny komunikat burmistrza w związku z możliwością uruchomienia przedszkola po złagodzeniu restrykcji

postanowienie burmistrza


2020.04.20

Dni otwarte odwołane


2020.03.26

Informacja z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie:

Szanowni Państwo,

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, nasza placówka również pracuje w ograniczonym zakresie. Za zgodą Starosty Mikołowskiego mamy zawieszoną działalność diagnostyczno-terapeutyczną. Jesteśmy jednak dostępni pod telefonami i gotowi pomagać osobom potrzebującym wsparcia w tej skomplikowanej rzeczywistości.

Z uwagi na fakt, że obecny stan nosi wszelkie znamiona sytuacji kryzysowej a ogłoszenie przez WHO stanu pandemii i w naszym Kraju Stanu Zagrożenia Epidemicznego, skutkuje dużym wzrostem lęku. Jego przejawy są widoczne zarówno w codziennym życiu, jak i w indywidualnym życiu wewnętrznym. Jest to nieuchronny dodatkowy skutek tego, z czym się obecnie zmagamy.

Dlatego jesteśmy do dyspozycji w zakresie wspierania dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców w tak trudnej również z psychologicznego punktu widzenia sytuacji.

Pragniemy w tym czasie włączać się w działania wspierające placówki edukacyjno-wychowawcze.

Prosimy o przekazanie za pośrednictwem komunikatorów rodzicom, nauczycielom i uczniom, że nasza palcówka służy wsparciem psychologicznym - konsultacjami. Umawiamy telefonicznie. Można również pisać na naszego maila poradnia@powiat.mikolowski.pl

Sekretariat czynny jest codziennie od 8.00 do 15.00. Codziennie również odbywają się dyżury naszych pracowników w podanych godzinach.

Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie życząc przede wszystkim zdrowia w każdym wymiarze.

Anna Karaśkiewicz Dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Mikołowie

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 • Administratorem Państwa danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4, NIP: 635-10-42-062, REGON: 000726837, tel. 32 226 20 71
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel: +48 575 515 035, adres poczty e mail: kontakt@inspektorrodo.pl
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Administratora tj. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.).
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się pracownika Administratora w związku z udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą Poradnię do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia pomocy.


2020.03.25

W terminie od 25 marca 2020r. do odwołania nauczyciele realizują zadania dydaktyczno – wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym:
 1. udostępniają materiały do realizacji programu wychowania przedszkolnego, dostosowując je do indywidualnych możliwości dziecka i informację o formach ich realizacji w ustalony z Rodzicami sposób,
 2. dostosowują sposoby i metody pracy do możliwości dzieci objętych kształceniem specjalnym (nauczyciele wspomagający w grupach integracyjnych wspólnie ze specjaliści pracujący z dzieckiem oraz wychowawcami– w oparciu o IPET),
 3. dokumentują realizację zadań w formie określonej załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 4. przeprowadzają z zainteresowanym Rodzicami konsultacje indywidualne, za pośrednictwem poczty e-mailowej lub inny, uzgodniony z Rodzicami sposób.
 5. Zajęcia realizowane w oparciu o opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą odbywać się poprzez dostarczenie przez nauczyciela materiałów do pracy, o ile charakter tych zajęć na to pozwala.

Dodatkowe informacje do zapoznania się:

Uwaga Rodzice.pdf
Zawieszenie zajęć.pdf


2020.02.10

OD 03.02 DO 28.02.2020

W PRZEDSZKOLU TRWA AKCJA
POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM ZWIERZĘTOM

pro animali

W ramach akcji zbieramy: puszki, suchą karmę, miski i koce.

Zebrana karma i akcesoria będą przekazane do:

-Stowarzyszenia PRO ANIMALI w Łaziskach Górnych
-Schroniska”FAUNA” z Rudy Sląskiej

PROSIMY O WŁĄCZENIE SIĘ DO NASZEJ AKCJI

ZWIERZĘTA CZEKAJĄ NA NASZĄ POMOC


2019.11.11

"Nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu". Dnia 8.11.2019 o symbolicznej godzinie 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego. Dzieci wykazały się wzorową postawą Małego Polaka. Przedszkolaki z grup "Słoneczka i "Pszczólki" przygotowały uroczystą akademię oraz dekoracje w barwach narodowych. Podczas uroczystości zaprezentowały się również dzieci z kółka wokalno-tanecznego. Zapraszamy na krótką foto relację w zakładce GALERIA"

2019.09.

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Zapraszamy Rodziców na zebranie ogolne związane z organizacją roku szkolnego, ktore odbędzie się w piątek dn.6.09 br. o godz. 16.30. (w sali grupy "Słoneczka")

Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami grup.


2018.09.10

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM NA TEMAT REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wydział Edukacji przy Urzędzie Miasta Orzesze informuje, że rekrutacja do orzeskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w terminie od 14 do 25 stycznia 2019r.
W rekrutacji mogą brać udział dzieci z roczników 2013 - 2016. Jednocześnie Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli w obecnym roku szkolnym przypominamy o konieczności złożenia w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, deklaracji woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w tymże przedszkolu. Deklarację należy złożyć w terminie od 7 do 11 stycznia 2019r. Nie złożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.


2018.09.10

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu oraz nasze przedszkole

przeprowadziły konkurs plastyczny dla dzieci z Orzesza (w wieku od 3 do 6 lat)
pt. "Pocztówka do Świętego Mikołaja".
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu nastąpi
07.01.2019r. o godz. 15.30 w siedzibie biblioteki

mikołaj na saniach z reniferem


2018.09.10

W naszym przedszkolu istnieje możliwość kompleksowego ubezpieczenia dziecka, przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych, obejmujących choroby i nieszczęśliwe wypadki. Składka wynosi 40zł.

kliknij Ubezpieczenie EDU PLUS kliknij


2018.09.01

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2018/19

LISTY DZIECI Z PODZIAŁEM NA GRUPY DO WGLĄDU W BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W ŚRODĘ 5-go września na godz. 16.30

WSZYSTKICH RODZICÓW ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA GRUPOWE Z NAUCZYCIELKAMI GRUP W ŚRODĘ 5-go września na godzinę 17.00


2018.05.21

Harmonogram zapisów dzieci na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2017/2018

 1. 21 maja 2018r.- 25 maja 2018r. - przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

  Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka na dyżur wakacyjny proszę o złożenie w w/w terminach wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dyżurującego. We wniosku proszę wpisać numer przedszkola, do którego zapisane zostanie dziecko. Wnioski można pobrać w placówce, do którego dziecko uczęszcza. Wniosek musi posiadać pieczątkę przedszkola, będącą potwierdzeniem uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
 2. 04 czerwca 2018r. godz. 12:00 - opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 3. 5 – 8 czerwca 2018r. do godz. 12:00 - podpisanie umów z dyrektorem dyżurującego przedszkola.

  Niedostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu do dnia 7 czerwca 2018r. lub niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
 4. 11 czerwca godz. 12.00 - opublikowanie listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

2018.01.09

Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
na rok szkolny 2018/2019


2018.01.08

Informacja dla Rodziców dzieci 6-letnich

Przypominamy o konieczności zapisania dziecka do szkoły obwodowej.

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA ORZESZE


2018.01.05

Przypominamy Rodzicom o obowiązku złożenia
oświadczenia o woli kontynuacji edukacji
przedszkolnej dziecka w P1 w Orzeszu
w terminie 2 - 9.01.2018r.
DRUKI DO POBRANIA U NAUCZYCIELEK GRUP.




2017.11.26


2017.09.25


ZAPROSZENIE


Zapraszamy członków Rady Rodziców na spotkanie, które odbędzie się
27.09.2017 – tj. środa – o godzinie 17:00.


Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1
w Orzeszu



2017.08.20


WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2017/18




LISTY DZIECI Z PODZIAŁEM NA GRUPY DO WGLĄDU OD 28 SIERPNIA - poniedziałek - W BUDYNKU PRZEDSZKOLA.



RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W CZWARTEK 7-go września na godz. 17.00



WSZYSTKICH RODZICÓW ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA GRUPOWE
W CZWARTEK 7-go września na godzinę 17.45.



2017.05.02


X Jubileuszowy Międzyprzedszkolny Przegląd
Tańców, Piosenek i Gwary Śląskiej


19.04.2017 odbył się X Jubileuszowy Międzyprzedszkolny Przegląd Tańców,
Piosenek i Gwary Śląskiej organizowany przez Przedszkole z Oddziałem
Integracjnym nr 1 w Orzeszu. Dzieci z orzeskich przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych występowały na scenie sali widowiskowej
MOK w Orzeszu – Jaśkowicach. Zaprezentowały tańce i piosenki ludowe oraz
krótkie monologi i skecze w gwarze. Pomysłodawczynią imprezy jest dyrektor
przedszkola, pani Róża Bryłka. Jak co roku gościem specjalnym przeglądu by
ł Regionalny Zespół Śpiewaczy „Szarotki” z Orzesza-Mościsk, którego
członkowie współpracują od lat z przedszkolami z terenu Orzesza. Panie z
zespołu „Szarotki” udostępniły rekwizyty potrzebne do stworzenia scenografii
oraz śląskie stroje ludowe, w których wystąpiły panie prowadzące przegląd
– Karina Jaszczyk i Justyna Świerkot oraz dyrektor przedszkola, p. Róża Bryłka.
Członkowie zespołu zaśpiewali śląskie pieśni związane z wiosną i tradycjami
wielkanocnymi. Wszyscy uczestnicy zaśpiewali wraz z zespołem piosenkę
„Karolinka”. Wręczono podziękowania oraz tablo upamiętniające
dziesięcioletnią współpracę i udział grupy w przeglądach organizowanych
przez Przedszkole nr 1. Każde z przedszkoli otrzymało z rąk burmistrza miasta ,
pana Mirosława Blaskiego oraz zastępcy burmistrza, pani Sylwii Krawczyk
gratulacje i pamiątkowe lalki w tradycyjnych śląskich strojach. Wszystkie
przedszkola i oddziały przedszkolne otrzymałyod organizatorów dyplomy oraz
upominki. Panie, które włożyły trud w przygotowanie dzieci do śląskiego
przeglądu otrzymały imienne podziękowania.

Zdjęcia



2017.04.27


OGŁOSZENIE SPOŁECZNE



W związku z poważnym zagrożeniem zachorowań zwierząt na wściekliznę, na terenie województwa śląskiego ogłasza się szczepienia obowiązkowe psów i kotów. Szczepienia odbędą się w:


ORZESZU


w dniu 29.04.2017r (sobota) w godzinach:


UL. POWSTAŃCÓW 7 LECZNICA DLA ZWIERZAT
K. KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO ZA LIDLEM
-główny punkt szczepień 8:00 - 13:00

UL. LOMPY 9:00 - 9:30

HUTA SZKŁA STARE BLOKI 10:00 - 10:30


Poza w/w terminami istnieje możliwość wykonania tego szczepienia z dojazdem do domu.
Zamów wizytę domową - tel. 602 600 892



2017.03.23



UWAGA!!!

PODSUMOWANIE EFEKTÓW AKCJI NA RZECZ POMOCY ZWIERZĘTOM
ZE SCHRONISKA „FAUNA” Z RUDY ŚLĄSKIEJ ORAZ PODOPIECZNYCH
STOWARZYSZENIA PRO ANIMALI!!!

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA AKTYWNY UDZIAŁ W NASZEJ ZBIÓRCE!!!





ZEBRALIŚMY:

 1. SUCHĄ KARMĘ:

  • - 78 KG (PIES)
  • - 32,5 KG (KOT)

 2. MOKRĄ KARMĘ:

  • - 58,3 KG (PIES)
  • - 26,8 KG (KOT)

 3. SASZETKI:

  • - 2,2KG(KOT)
  • - 2 KG (PIES)

 4. PRZYSMAKI: 1,250 KG

 5. MAKARON: 5 KG

 6. 3 KOCE, 1 LEGOWISKO
PODZIEKOWANIE

fotka



DZIĘKUJEMY!!!


2016.12.12



OD 06.02 DO 30.03.2017

W PRZEDSZKOLU TRWA AKCJA
POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM ZWIERZĘTOM

zwierzeta

W ramach akcji zbieramy: puszki, suchą karmę , makaron, ryż, miski i koce.

Zebrana karma i akcesoria będą przekazane do:

-Stowarzyszenia PRO ANIMALI z Orzesza
-Schroniska”FAUNA” z Rudy Sląskiej


PROSIMY O WŁĄCZENIE SIĘ DO NASZEJ AKCJI

ZWIERZĘTA CZEKAJĄ NA NASZĄ POMOC


9 styczeń 2017

REKRUTACJA 2017/2018:
OD 9 STYCZNIA 2017r. NA TERENIE MIASTA ORZESZE ROZPOCZYNA SIĘ
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/18.


Wszelkich informacji osobom zainteresowanym rekrutacją do naszego przedszkola udziela
sekretariat w godzinach 7.15 - 15.00, w którym można także otrzymać druki do rekrutacji.
Druki do pobrania internetowego znajdują się na stronie UM Miasta Orzesze.

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ
W NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTACH:

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy
  szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 na terenie miasta Orzesze.


 2. Uchwała Nr XXVII/320/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie
  określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
  do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
  na terenie Miasta Orzesze, określenia dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
  oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.


 3. Zarządzenie Nr VII/248/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016 r.
  w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu
  rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów
  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze.
 4. Zasady - rekrutacja do przedszkoli
  Uchwała_RM_15_12_2016_kryteria na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli
  Zarządzenie_BM_harmonogram rekrutacji_przedszkola




2016.12.12

OGŁOSZENIE

INFORMACJA DLA RODZICÓW Z KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH W SPRAWIE
PLANOWANEJ REFORMY STRUKTURY SZKOLNICTWA

Kuratorium Oświaty Katowice

Reforma Edukacji


2016.09.01:

Spotkanie z Rodzicami


Witamy w Nowym Roku Szkolnym 2016/2017
Zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie ogólne
oraz spotkania grupowe w dniu
05.09. (poniedziałek) o godzinie 17.00!


2016.01.15:

BAL KARNAWAŁOWY


BAL PRZEBIERAŃCÓW
ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU 29.01.2016r tj. piątek
W TYM DNIU FOTOGRAF BĘDZIE ROBIŁ ZDJĘCIA DZIECIOM, PRZEZNACZONE DO
DOBROWOLNEGO ZAKUPU

OSOBY, KTÓRE NIE ŻYCZĄ SOBIE FOTOGRAFOWANIA DZIECI, PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE TEGO W SEKRETARIACIE LUB U NAUCZYCIELKI



2016.01.15:

SPOTKANIE Z RODZICAMI


ZAPRASZAM WSZYSTKICH RODZICÓW
NA SPOTKANIE W DNIU
9 LUTY 2016r. na godzinę 17.00
z udziałem zaproszonych gości:


 1. spotkanie z dyrektor SP2 w Orzeszu, panią Barbarą Grabowską: w trakcie krótkiego spotkania pani Dyrektor chce porozmawiać na temat zapisu do klasy I dzieci z rocznika 2010
 2. spotkanie z pedagogiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mikołowie, panią Jolantą Zwyrtek: tematem spotkania będzie: "Rola granic stawianych małym dzieciom w procesie wychowania".
 3. Spotkania grupowe z nauczycielkami - podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej za 1-sze półrocze.


  2015.11.05:

  WIZYTA TEATRU "GABI - ART"


  30.10.2015r. do naszego przedszkola przyjechał teatrzyk z przedstawieniem "Tulisie"
  Miś - Tuliś i Krzyś, bohaterowie przedstawienia, pomogli nam zrozumieć:
 4. co to jest przyjaźń i wzajemna pomoc
 5. jak ważne jest dbanie o własne zdrowie
 6. jak zachowywać się bezpiecznie na drodze
 7. jak dobrze jest znać numery alarmowe Oczywiście na pożegnanie Miś - Tuliś przytulił się z każdym z nas :)
  zdjęcia



2015.11.05:

I SPOTKANIE Z FILHARMONIĄ


23.10.2015r. tradycyjnie już rozpoczęliśmy kolejne cykliczne spotkanie z Filharmonią Śląską z Katowic.
Tym razem poznaliśmy wygląd, zastosowanie i brzmienie FLETU POPRZECZNEGO.
Słuchaliśmy pięknych utworów a także rozwiązywaliśmy muzyczne zagadki - mieliśmy odgadnąć z jakiej bajki pochodzi ta muzyka oczywiście grana na flecie poprzecznym.
Z niecierpliwością czekamy już na kolejne spotkanie.
zdjęcia



2015.09.20:
Zapraszamy wszystkich Rodziców do udziału w zajęciach integracyjnych
Terminy zajęć podane sa na gazetkach grupowych w holu przedszkola.



2015.09.01:

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015 - 2016!!!



Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 3.09.2015r o godzinie 17.00














motylki

pszczółki

biedronki

żabki

słoneczka