Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1
w Orzeszu
Klucz do uczenia się™
Urząd Miasta Orzesze


orzel
style="margin-left: 2em;"

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1 W ORZESZU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 LUB INNYCH WIRUSÓW W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1 W ORZESZU.

Podstawa prawna:

 1. art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 2. wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydane w związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,
 3. wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19 lub innymi wirusami

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu przedszkola podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi w przedszkolu od momentu przyprowadzenia do przedszkola do chwili odbioru dzieci z przedszkola przez rodziców/opiekunów.

Uczestnicy postępowania: dyrektor, organ prowadzący, rodzice dzieci, pracownicy przedszkola.

Zakres procedury:

 1. procedura działań prewencyjnych,
 2. procedura przyprowadzania i odprowadzania dzieci przez Rodziców/opiekunów,
 3. procedura prowadzenia zajęć opiekuńczych w przedszkolu,
 4. procedura postępowania w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych:
  1. u dziecka,
  2. u pracownika.
 1. PROCEDURA DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH:
  1. Działania prewencyjne pracowników obsługi:
   1. Woźne oddziałowe myją i dezynfekują najbardziej niebezpieczne miejsca: klamki i uchwyty, baterie umywalkowe i umywalki, ubikacje, blaty stolików, podłogi a także spryskują środkiem dezynfekującym miejsca zabaw i zabawki. Pracownicy wykonują czynności związane z myciem i dezynfekcją zabawek po opuszczeniu pomieszczenia przez dzieci.
   2. Na bieżąco dezynfekowane są toalety.
  2. Działania prewencyjne nauczycieli i pomocy nauczycieli:
   1. przeprowadzają instruktaż skutecznego mycia rąk dla wychowanków, a także instruktaż zachowania higieny podczas kaszlu lub kataru,
   2. pilnują, aby dzieci dokładnie wycierały ręce w papierowy ręcznik,
   3. dbają o wyposażenie sal zajęć w chusteczki higieniczne,
   4. wietrzą sale zajęć w odpowiednich odstępach czasu, zwłaszcza po zajęciach, po zabawie, przed posiłkiem, przed odpoczynkiem.
   5. wstrzymują wszystkie zaplanowane zajęcia, warsztaty z udziałem osób obcych a także odwołują zaplanowane wyjazdy z dziećmi,
   6. prowadzą obserwację dzieci pod kątem pojawienia się objawów chorobowych i niezwłocznie informują o tym rodziców dziecka, zobowiązują go do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola,
   7. dziecko do czasu odebrania go przez rodzica jest izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.
  3. Działania prewencyjne wszystkich pracowników przedszkola:
   1. pracownicy mają obowiązek bieżącego śledzenia informacji GIS i Ministra Zdrowia dostępnych na odpowiednich stronach WWW;
   2. do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną; w przypadku stwierdzenia u siebie niepokojących objawów, pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze Stacją sanitarno – epidemiologiczną w Tychach, najbliższym oddziałem zakaźnym a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić powinien pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem,
   3. osoby po 60 roku życia i z istotnymi problemami zdrowotnymi nie będą dopuszczone do pracy z dziećmi; przydzielone im zostaną inne zadania lub pozostaną w gotowości do pracy,
   4. przy wejściu do przedszkola stosują środki do dezynfekcji rąk,
   5. myją ręce mydłem i ciepłą wodą,
   6. stosują dystans społeczny pomiędzy innymi pracownikami (1,5 m) lub jeśli to niemożliwe stosują środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, rękawiczki)
  4. Działania prewencyjne pracowników kuchni:
   1. nie kontaktują się z dziećmi i osobami, które opiekują się dziećmi,
   2. z najwyższą starannością utrzymują wysoką higienę, myją i dezynfekują stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny, naczynia i sztućce;
   3. stosują dystans społeczny poprzez odległość 1,5 m. stanowisk pracy a jeśli to niemożliwe stosują środki ochrony osobistej;
   4. zabrania się przebywania w kuchni osób nieuprawnionych (inni pracownicy przedszkola, dostawcy),
   5. za respektowania tych wymogów odpowiada szef kuchni.
  5. Działania prewencyjne rodziców:
   1. rodziców obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania do przedszkola dziecka chorego lub przeziębionego; osoba przyprowadzająca również musi być zdrowa; w domu dziecka nie mogą przebywać osoby na kwarantannie lub izolowane w warunkach domowych.
  6. Działania prewencyjne dyrektora:
   1. we współpracy z organem prowadzącym:
    • ustala liczbę oddziałów, które będą funkcjonować w przedszkolu w okresie zagrożenia epidemiologicznego, z zastosowaniem wytycznych GIS,
    • ustala listę dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup; w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego;
    • uzyskuje zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka;
    • zaopatruje przedszkole w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni i nadzoruje ich rozmieszczenia w wyznaczonych miejscach łącznie z instrukcją ich użytkowania,
   2. ustala plan pracy nauczycieli i pracowników obsługi, minimalizując ilość osób kontaktujących się dziećmi w systemie tygodniowym,
   3. we współpracy z organem prowadzącym zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji oraz przygotowuje przedszkole zgodnie z wytycznymi GIS,
   4. dyrektor może zawiesić zajęcia za zgodą organu prowadzącego, jeżeli przebywanie w przedszkolu mogłoby zagrozić zdrowiu dzieci,
   5. umieszcza w łatwo dostępnym miejscu potrzebne numery telefonów, w szczególności do służb medycznych i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA DZIECKA
  1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania procedur, obowiązujących podczas przyprowadzania/odprowadzania dziecka.
  2. Do przedszkola może być przyprowadzone dziecko zdrowe, jeżeli w domu nie zostały mu podane środki, obniżające temperaturę, z uwzględnieniem warunku, że w domu dziecka nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
  3. Dziecko wchodzi do przedszkola pod opieką jednego rodzica/opiekuna,
  4. Do przedszkola dzieci są przyprowadzane przez zdrowych rodziców/opiekunów; dziecko przyprowadzone przez chorych rodziców/opiekunów nie zostanie wpuszczone na teren przedszkola.
  5. Zostają wyznaczone następujące godziny przyprowadzania i odbierania dziecka (przyprowadzanie/odbieranie): 6.00 – 8.00 dla rodziców pracujących, 8.00 – 9.00 dla rodziców niepracujących; rodzice proszeni są o odbiór dzieci w miarę możliwości w godzinach pracy grupy do której uczęszcza dziecko. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin; w razie wystąpienia nieprzewidzianych trudności należy poczekać, aż wejście będzie możliwe; o możliwości wejścia decyduje pracownik obsługi w najszybszym możliwie terminie.
  6. na terenie przedszkola rodzice mogą się poruszać jedynie w holu głównym, bez możliwości wchodzenia do szatni; w holu może przebywać jednocześnie tylko 1 dziecko (lub rodzeństwo) pod opieką rodzica/opiekuna; pozostali oczekują na swoją kolej przed wejściem do przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego pomiędzy innymi rodzicami i ich dziećmi wynoszącego w każdej przestrzeni przedszkola 1,5 m. W przypadku braku objawów chorobowych - pod opieką pracownika obsługi dziecko udaje się do szatni i po przebraniu obuwia i odzieży wierzchniej prowadzone jest do wyznaczonej sali.
  7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5m.
  8. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans społeczny wynoszący we wspólnej przestrzeni (hol) 1,5 metry w stosunku do pracowników przedszkola oraz przestrzegają rygorystycznie wszystkich środków ostrożności:
   1. nos i usta zakryte maseczką,
   2. rękawice jednorazowe założone na rękach,
   3. dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji.
  9. Rodzice/opiekunowie sprawdzają, czy dziecko nie przyniosło z domu/nie zabrało z przedszkola jakiegokolwiek przedmiotu. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
  10. Na całym terenie przedszkola (budynek, przedszkolne podwórko i parking) zabrania się zdejmowania maski i rękawiczek ochronnych, które utylizują rodzice/opiekunowie we własnym zakresie, nie pozostawiając ich na terenie przedszkola.
 3. PROCEDURA PROWADZENIA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH Z DZIEĆMI
  1. O organizacji oddziałów przedszkola decyduje dyrektor, zgodnie z wytycznymi GIS.
  2. Dzieci w procesie rekrutacji przyporządkowane są do jednej grupy; grupa liczy maksymalnie 25 dzieci, przebywa w jednej sali i nie ma kontaktu z inną grupą w przedszkolu. Wyjątek stanowi czas przyprowadzania dzieci w godzinach 6.00-8.00, dzieci zbierają się wówczas w dwóch grupach zbiorczych.
  3. Opiekę nad grupom powierza się w cyklu tygodniowym maksymalnie 2 nauczycielom i maksymalnie 2 osobom na stanowisku pomocowym..
  4. Osoby opiekujące się dziećmi zaopatrzone są w środki ochrony osobistej i używają ich w sytuacji wykonywania zabiegów higienicznych u dzieci oraz adekwatnie do sytuacji.
  5. Do dyspozycji dzieci pozostawić należy zabawki, które można szybko i bezpiecznie zdezynfekować, tj. plastikowe: klocki, samochodziki, układanki itp.; zabawki należy zdezynfekować codziennie, po opuszczeniu sali przez dzieci.
  6. Każde dziecko będzie przechowywało w indywidualnej, oznaczonej półce przybory typu: kredki, kartki, nożyczki i klej, które otrzymają od nauczyciela.
  7. Nauczyciel/pomoc nauczyciela nadzorują mycie rąk przez dzieci według instrukcji umieszczonej w łazience, przy użyciu ciepłej wody i mydła; dopuszcza się stosowanie wyłącznie jednorazowych ręczników; mycie rąk obowiązkowo następuję w sytuacjach:
   1. przyjścia dziecka do przedszkola,
   2. powrotu z podwórka,
   3. przed posiłkami,
   4. po skorzystaniu z toalety.
  8. Dzieci nie myją zębów w przedszkolu oraz nie odpoczywają na leżakach.
  9. Sale należy wietrzyć w odstępach 1 godziny przez cały pobyt dzieci w przedszkolu.
  10. Zaleca się pobyt dzieci na podwórku. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
   Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
  11. Wyjścia na podwórko powinny być tak zorganizowane, by dzieci z różnych grup nie spotykały się ze sobą w przestrzeni wspólnej ani na podwórku.
  12. Dzieci jedzą posiłki w sali, w której przebywają.
 4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH:
  1. – u dziecka:
   1. osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, u którego zaobserwowano objawy chorobowe (podwyższona temperatura, kaszel, duszności):
    1. natychmiast stosuje środki ochrony osobistej,
    2. izoluje dziecko w wyznaczonym i oznaczonym pomieszczeniu pod opieką pomocy nauczyciela,
   2. zawiadamia rodziców o odizolowaniu dziecka, oczekuje na ich niezwłoczny przyjazd; w przypadku trzykrotnego nieodebrania połączenia przez rodzica/opiekuna dziecka nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora i dzwoni pod numer alarmowy 999 lub 112 i stosuje się do ich wskazań,
   3. dyrektor:
    1. jeśli objawy wystąpiły w trakcie przychodzenia dzieci, natychmiast kończy przyjmowanie dziecka do przedszkola, zarządza dezynfekcję miejsc, w których dziecko przebywało,
    2. jeśli objawy wystąpiły w trakcie przebywania dziecka w grupie przedszkolnej, natychmiast powiadamia pozostałych rodziców o wystąpieniu objawów chorobowych i wzywa ich do odebrania dzieci z przedszkola;
    3. wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych grup dzieci,
    4. powiadamia organ prowadzący przedszkole,
    5. zawiadamia właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu podejrzenia zachorowania i ściśle stosuje się do jej instrukcji,
    6. ustala listę osób, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie i zaleca tym osobom stosowanie się do wytycznych GIS,
    7. odsuwa osoby mające kontakt z dzieckiem od pracy,
    8. zleca wykonanie gruntownych prac porządkowych w miejscu przebywania dziecka oraz zdezynfekowanie wszystkich powierzchni dotykowych; nadzoruje, by pracownicy wykonujący prace porządkowe i dezynfekcyjne zakładali środki ochrony osobistej: maseczka, przyłbica, rękawice i fartuch z długim rękawem),
    9. ustala z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
    10. zawiesza zajęcia w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, t.j. Dz. U. Z 2020 poz. 1166),
    11. Zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny o ewentualnym zawieszeniu zajęć.
  2. - u pracownika:
   1. Do pracy przychodzą wyłącznie pracownicy zdrowi.
   2. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, nie przychodzi do pracy i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora; powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
   3. W przypadku zauważenia u siebie objawów zakażenia w czasie pracy pracownik niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora.
   4. Dyrektor:
    1. odsuwa od pracy i izoluje osobę z oznakami zakażenia w wyznaczonym i oznaczonym pokoju,
    2. powiadamia innych pracowników o tym fakcie,
    3. jeśli objawy wystąpiły w trakcie przychodzenia dzieci, natychmiast kończy przyjmowanie pozostałych dzieci do przedszkola,
    4. natychmiast powiadamia rodziców o wystąpieniu objawów chorobowych u pracownika i wzywa ich do odebrania dzieci z przedszkola;
    5. zawiadamia właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu podejrzenia zachorowania i ściśle stosuje się do jej instrukcji,
    6. ustala listę osób, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie i zaleca tym osobom stosowanie się do wytycznych GIS,
    7. odsuwa osoby mające kontakt z pracownikiem od pracy; informuje pracowników o bezwzględnej konieczności udania się bezpośrednio do domu i stosowaniu się do zaleceń właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia o konieczności wezwania pomocy medycznej dzwoniąc pod numer 999 lub 112 z zachowaniem bezwzględnego warunku poinformowania służb medycznych o podejrzeniu wystąpienia zakażenia wirusem lub udania się bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego,
    8. zleca wykonanie gruntownych prac porządkowych w miejscu przebywania osoby z oznakami zakażenia oraz zdezynfekowanie wszystkich powierzchni dotykowych; nadzoruje, by pracownicy wykonujące prace porządkowe i dezynfekcyjne zakładali środki ochrony osobistej: maseczka, przyłbica, rękawice i fartuch z długim rękawem),
    9. ustala z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
    10. zawiesza zajęcia w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.).
    11. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
    12. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
Załączniki:
 1. instrukcja stosowania płynu dezynfekującego,
 2. instrukcja mycia rąk,
 3. spis telefonów do SANEPID-u.
motylki

pszczółki

biedronki

żabki

słoneczka